SKOLIMOWSKI Tadeusz (1938-2019) [16B-7G-3]

SKOLIMOWSKI Tadeusz [16B-7G-3], urodzony 7.02.1938 r. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiadał specjalizację drugiego stopnia z zakresu rehabilitacji ruchowej. W latach 1964–2006 pracował jednocześnie w placówkach służby zdrowia i na uczelni. Od 1964 r. był zatrudniony w Klinice Ortopedycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu jako koordynator ds. fizjoterapii. W 1968 r. został asystentem, a w 1971 r. starszym asystentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (wcześniejsza Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego). W 1973 r. obronił pracę doktorską pt. „Analiza biomechaniczna postawy stojącej chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa” i objął stanowisko adiunkta w Zakładzie Rehabilitacji i Higieny. Od 1.09.1975 r. był kierownikiem działu fizjoterapii w Specjalistycznym Rehabilitacyjnym Zespole Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. W 1977 r. został powołany na szefa Zakładu Teorii i Metodyki Kinezyterapii. W 1992 r. nadano Mu stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej, a w 1993 r. profesora nadzwyczajnego. Od 1999 r. piastował stanowisko kierownika Katedry Fizjoterapii. W 2000 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego oraz został powołany na eksperta ds. kultury fizycznej w Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Do 2005 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału Fizjoterapii AWF, a od 1.10.2005 r. prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Był dydaktykiem z zakresu kinezyterapii, ćwiczeń korekcyjnych z elementami rehabilitacji w wadach postawy i bocznych skrzywieniach kręgosłupa. Prowadził seminaria magisterskie i doktorskie, był współautorem kilkakrotnie wydawanego podręcznika „Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych” oraz kilku skryptów z zakresu kinezyterapii. Ponadto był autorem lub współautorem kilkudziesięciu oryginalnych prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach. Udzielał się społecznie, m.in. na rzecz środowiska fizjoterapeutycznego. Był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, zastępcą prezesa Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, prezesem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Kultury Fizycznej, przewodniczącym komitetu naukowego oraz zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Fizjoterapia” i członkiem komitetu wydawniczego Wydawnictwa AWF we Wrocławiu. Ponadto należał do Sekcji Wychowania Fizycznego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Międzyuczelnianego Zespołu Ekspertów dla Opracowania Minimów Programowych na kierunku Rehabilitacja Ruchowa (1996) oraz Komisji Inżynierii Rehabilitacyjnej Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN (2000). Współorganizował i/lub uczestniczył w wielu konferencjach naukowych (m.in. był członkiem Komitetu Naukowego XX i XXI Dni Rehabilitacji Dziecka we Wrocławiu, Komitetu Naukowego XII Kongresu Fizjoterapii w Łodzi oraz Komitetu Naukowego Dni Fizjoterapii we Wrocławiu). Za swą działalność otrzymał dwukrotnie nagrodę zespołową oraz indywidualną Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. W 2014 r. w dowód uznania zasług otrzymał tytuł Gwiazda Fizjoterapii. Zmarł 12.09.2019 r. (Źródło: Mariusz Migała, Beata Skolik – Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii)