WRABEC Jan (1937-2019) [3-2-2]

WRABEC Jan [3-2-2], urodzony 12.04.1937 r. we Lwowie. Profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk sztuki. Po zakończeniu II wojny światowej osiadł z rodziną na Śląsku, gdzie ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach. W latach 1954–1958 studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej, a w latach 1958–1963 historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Został zatrudniony w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej UWr. W 1971 r. obronił rozprawę doktorską, która została w 1987 r. uhonorowana Nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa i Techniki. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1990 r., w 1997 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, a niedługo potem został profesorem zwyczajnym. Był członkiem Komisji Historii Sztuki Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Naukowej Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Był też członkiem Głównej Komisji ds. Ochrony Zabytków przy Zarządzie Głównym SHS w Warszawie. Na Uniwersytecie Wrocławskim przez dwie kadencje reprezentował młodą kadrę pracowników w senacie uczelni, a po habilitacji był członkiem statutowej i bibliotecznej komisji senackiej. W Instytucie Historii Sztuki pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. dydaktyki, kierownika Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej i dyrektora (lata 1996–2005). Był jednym z redaktorów serii „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Sztuki”. Jego zainteresowania koncentrowały się głównie wokół sztuki i kultury barokowej w Europie południowo-środkowej, zjawisk przenikania i rozprzestrzeniania się idei i wzorców artystycznych, zagadnień teorii architektury i metodologii badań nad tą dziedziną. Był zasłużonym badaczem relacji artystycznych pomiędzy Śląskiem i Czechami: jego rozprawy obejmowały bogate dzieje wspólnoty sztuki obu krain od czasów prehistorycznych, przez średniowiecze, renesans i barok, aż po wiek XIX. Prof. Wrabec był autorem około 80 publikacji naukowych i popularnonaukowych, napisał 6 książek. Uhonorowano Go Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Zmarł 17.04.2019 r. (Źródło: „Gazeta Wyborcza”)